Có 1 kết quả:

shí mò chén zhuó bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) silicosis (occupational disease of miners)
(2) grinder's disease
(3) also written 矽末病