Có 1 kết quả:

shí liu shù

1/1

shí liu shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pomegranate tree