Có 1 kết quả:

Shí tàn jǐng qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shitanjing subdistrict of Dawukou district 大武口區|大武口区[Da4 wu3 kou3 qu1] of Shizuishan city 石嘴山市[Shi2 zui3 shan1 shi4], Ningxia