Có 1 kết quả:

shí yīng mài

1/1

shí yīng mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

quartz vein