Có 1 kết quả:

shí tou huǒ guō

1/1

Từ điển Trung-Anh

claypot (used in cooking)