Có 1 kết quả:

shí líng yú

1/1

shí líng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pangolin (Manis pentadactylata)
(2) scaly ant-eater