Có 1 kết quả:

shí gǔ wén

1/1

shí gǔ wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

early form of Chinese characters inscribed in stone, a precursor of the small seal 小篆[xiao3 zhuan4]

Một số bài thơ có sử dụng