Có 1 kết quả:

shí lóng zi

1/1

shí lóng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skink
(2) lizard