Có 1 kết quả:

jī yù

1/1

jī yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common sandpiper (Actitis hypoleucos)