Có 1 kết quả:

shā náng

1/1

shā náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gizzard (anatomy of birds, gastropods etc)