Có 1 kết quả:

Shā lā yuè

1/1

Shā lā yuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 沙撈越|沙捞越[Sha1 lao1 yue4]