Có 1 kết quả:

qì hé fǎ

1/1

qì hé fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bond (in building)