Có 1 kết quả:

qì Cháng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to play mahjong