Có 1 kết quả:

kǎn shāng

1/1

kǎn shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wound with a blade or hatchet
(2) to slash
(3) to gash