Có 1 kết quả:

kǎn jià

1/1

kǎn jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bargain
(2) to cut or beat down a price