Có 1 kết quả:

kǎn dà shān

1/1

kǎn dà shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to chat (1980s Beijing slang)
(2) to chew the fat