Có 1 kết quả:

yán pàn

1/1

yán pàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to study and come to a conclusion
(2) to judge
(3) to determine