Có 1 kết quả:

yán mó liào

1/1

yán mó liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abrasive (material)