Có 1 kết quả:

yán mó cái liào

1/1

yán mó cái liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abrasive
(2) grinding material