Có 1 kết quả:

yán mó pán

1/1

yán mó pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abrasive disk
(2) sanding disk