Có 1 kết quả:

yán jiū rén yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) research worker
(2) research personnel