Có 1 kết quả:

yán jiū suǒ

1/1

yán jiū suǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) research institute
(2) graduate studies
(3) graduate school
(4) CL:個|个[ge4]