Có 1 kết quả:

yán jiū shēng

1/1

yán jiū shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) graduate student
(2) postgraduate student
(3) research student