Có 1 kết quả:

yán jiū zhě

1/1

yán jiū zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) investigator
(2) researcher