Có 1 kết quả:

yán kǎo

1/1

yán kǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to investigate
(2) to inspect and study