Có 1 kết quả:

yàn gēng

1/1

yàn gēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to live by writing