Có 1 kết quả:

zhēn bǎn

1/1

zhēn bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chopping board or block