Có 1 kết quả:

biān jiǔ shù

1/1

biān jiǔ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

acupuncture and moxibustion (Chinese medicine)