Có 1 kết quả:

pào hōng

1/1

pào hōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bombard
(2) to bomb
(3) trad. also written 炮轟