Có 1 kết quả:

pò zhài

1/1

pò zhài

giản thể

Từ điển phổ thông

vỡ nợ