Có 1 kết quả:

pò kǒu dà mà

1/1

Từ điển Trung-Anh

to abuse roundly