Có 1 kết quả:

pò huài

1/1

pò huài

phồn thể

Từ điển phổ thông

phá hoại

Từ điển Trung-Anh

(1) destruction
(2) damage
(3) to wreck
(4) to break
(5) to destroy