Có 1 kết quả:

pò huài wú yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

damaged beyond repair