Có 1 kết quả:

pò làn

1/1

pò làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worn-out
(2) rotten
(3) dilapidated
(4) tattered
(5) ragged
(6) rubbish
(7) junk