Có 1 kết quả:

pò wǎ hán yáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house
(2) poor and shabby dwelling