Có 1 kết quả:

pò chǎn

1/1

pò chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go bankrupt
(2) to become impoverished
(3) bankruptcy

Một số bài thơ có sử dụng