Có 1 kết quả:

pò zhàn bǎi chū

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. one hundred splits (idiom); fig. full of mistakes (of speech or written article)