Có 1 kết quả:

pò zhàn

1/1

pò zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hole or tear in cloth
(2) mistake or gap in a speech or theory