Có 1 kết quả:

pò dǎn

1/1

pò dǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be scared stiff