Có 1 kết quả:

pò dǎn hán xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be scared out of one's wits