Có 1 kết quả:

pò jiù lì xīn ㄆㄛˋ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to get rid of the old to bring in the new (idiom); to innovate