Có 1 kết quả:

pò chǔ

1/1

pò chǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break the hymen
(2) to lose virginity

Một số bài thơ có sử dụng