Có 1 kết quả:

pò bài bù kān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) crushed
(2) utterly defeated