Có 1 kết quả:

pò mén ér rù ㄆㄛˋ ㄇㄣˊ ㄦˊ ㄖㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to break the door down and enter (idiom)