Có 1 kết quả:

zá làn ㄗㄚˊ ㄌㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to smash