Có 1 kết quả:

zá làn

1/1

zá làn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to smash