Có 1 kết quả:

zá suì

1/1

zá suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pulverize
(2) to smash to bits