Có 1 kết quả:

zá guō mài tiě

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be willing to sacrifice everything one has (idiom)