Có 1 kết quả:

guī huà mù

1/1

guī huà mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

petrified wood (geology)