Có 1 kết quả:

guī bàng

1/1

guī bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

silicon rod