Có 1 kết quả:

guī zǎo mén

1/1

guī zǎo mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Bacillariophyta, phylum of diatom single-celled phytoplankton